تامین سند و وثیقه برای زندانی همراه سند اجاره ای در تهران و سند اجاره ای در کرج

مشکل تمامی متهمان نیازمند وثیقه در تهران-کرج-قم-اراک-همدان-اصفهان-فارس-مشهد-قزوین-رشت-ساری را که نیاز به سند اجاره ای جهت ضمانت آزادی زندانی خود دارند،را رفع خواهیم کرد.

سنداجاره ای برای آزادی زندانی در تهران -اجاره سند برای زندانی در کرج-تهیه سند برای زندانی در قم- سند وثیقه جهت ضمانت زندانی در تهران-سند برای وثیقه زندانی-نمونه قرار داداجاره سند برای زندانی-سند اجاره ای برای ضمانت زندانی.

انجام تودیع وثیقه برای زندانی در تهران و کرج در کوتاهترین زمان ممکن.

تامین سند برای وثیقه زندانی در قم-اراک-همدان-ساری-قزوین-فارس-اصفهان-مشهد و تمامی شهرها و شهرستانها با ارائه سند ملکی معتبر.

خدمات سند و وثیقه برای زندانی

متهم-مجرم-جرم-بازداشت-زندانی-زندان-وثیقه-سند-آزادی زندانی.

تمامی ‌این کلمات ممکن است حتی ‌برای ‌یک بارهم که‌ شده به ‌گوشتان خورده‌ باشد.

اما چون درحیطه‌ کاری و تحصیلی تان نبوده ‌از آنها گذشته‌ باشید.

ما در این مقاله ‌می‌خواهیم شرح مختصر و قابل فهمی ‌را در خصوص این کلمات

به ‌‌شما ارائه بدهیم.

 جرم:

عملی ‌است که ‌خارج از قانون توسط شخص یا اشخاصی ‌سرزده ‌است.

انواع جرم:

  • جرم مالی
  • جرمی ‌که به‌ جان دیگری ‌آسیب می‌رساند.
  • جرمی‌ که بدون قربانی ‌باشد.
  • جرمی کرد مربوط به دولتمندان و قدرتمندان است.

مجرم:

شخص یا اشخاصی ‌که جرمی ‌را مرتکب شده اند و باعث خسارت مالی ‌یا جانی‌شوند.

 متهم:

شخصی‌ که در مظان ارتکاب جرم می‌باشد، متهم به حساب آمده‌ تا زمانی‌ که جرم او ثابت شود.

وثیقه و قرارهای ‌تامین کیفری: 

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی ‌کیفری ‌برای‌ شخصی که مظنون به ارتکاب جرم می‌باشد

تا زمان مشخص شدن جرم می‌تواند با قراروثیقه ‌آزاد شود.

این عمل به این دلیل می‌باشد که نمی ‌توان قطعاً شخصی ‌را که‌ متهم است بازداشت کرد،

و یا او را آزاد گذاشت از همین رو یکی از قرارهای ‌تامین کیفری ‌برای‌ شخص متهم

به صلاح دید مراجع قضایی صادر می گردد که ‌یکی ‌از آنها قراروثیقه می‌باشد.

تلفن تماس جهت اجاره سند و وثیقه در تهران و کرج

09196348094

09197377804

شرایط  وثیقه ‌برای‌ ضمانت آزادی ‌زندانی:

وثیقه‌ می‌تواند سند ملکی‌ و یا مبلغی ‌باشد که ‌در ازای ‌خسارت و جرم ارتکابی‌ نزد مرجع قضایی‌ سپرده می‌شود.

قرارتامین وثیقه ‌به این جهت می‌باشد، که ‌شخص متهم را هر زمان مرجع قضایی ‌احضار کرد،در دادگاه و یا دادسرا حضور یابد.

 انواع قرارهای‌تامین کیفری:
  • التزام به حضور با قول شرف
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • التزام به خارج شدن از حوزه قضایی
  •  التزام به خارج شدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی و بدون نظارت با این تجهیزات
  • دریافت کفیل با تعیین وجه الکفاله
  • دریافت وثیقه پول نقد یا ضمانت نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول و غیره.

تامین سند برای وثیقه زندانی همراه با دریافت هزینه اجاره سند و ضوامین معتبر انجام میگیرد.

پس از دریافت اطلاعات و شرایط کاری گروه رستا میتوانید، سند اجاره ای خود را جهت معرفی در دادگاه ارائه دهید.

اجاره‌سند و وثیقه اجاره‌سند برای‌زندانی‌ در تهران-کرج و سایر شهرها و شهرستانها اجاره‌وثیقه‌ برای‌زندانی ‌در تهران-کرج وسایرشهرها و شهرستانها قیمت اجاره‌وثیقه‌ جهت ضمانت آزادی‌ زندانی ‌خود را از ما بخواهید. اجاره‌سند و وثیقه ‌برای ‌آزادی ‌زندانی